Tag: dopływ powietrza

0 comments

Przepisy prawne obowiązujące w naszym kraju określają m.in. w jakich budynkach można budować kominki. Otóż kominka nie zamontujemy ani w bardzo wysokim obiekcie, np. wieżowcu, ani też w bardzo niskim, np. w piwnicy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym, mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.

Pomieszczenie, w którym chcemy zbudować kominek opalany drewnem musi posiadać co najmniej 30 m3 kubatury, powinno mieć sprawną wentylację i zapewniony odpowiedni dopływ  powietrza potrzebnego do spalania. Ocenę sprawności wentylacji i ilości dopływu powietrza nasza firma dokonuje przed przystąpieniem do zawarcia umowy.

kominek TORUŃ szary